دانش را بجویید؛ هرچند در چین باشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]